تحصیل رایگان فرزندان


پرسش و پاسخ مهاجرتی - محتوا 2

اشخاصی که به همراه خانواده به آلمان مهاجرت می کنند، پس از اخذ ویزا می توانند مانند شهروندان آلمان از آموزش رایگان فرزندانشان بهره مند شوند.