سفارت فرانکفورت

سفارت خانه

سفارت ایران در فرانکفورت

ساعت مراجعه حضوری به سرکنسولگری : روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8/30 لغایت 12 

ساعت پاسخگویی تلفنی: روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 14/30 لغایت 16/30

تلفن : 5600070 - 004969 


 آدرس : Raimundstraße 90, 60320 Frankfurt am Main, Germany

 تلفن : Tel:+49 ( 0 ) 69 - 56 00070

 سایت : https://frankfurt.mfa.ir